A single blog for all your needs Islamic wazaif, spiritual healing, and all about Islam

Sunday, 20 July 2014

Mujaddide Islam ( Revivers )

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Mujaddide islam


Qur'an: Aye Eimaan walo, ALLAH ki ita’at karo aur Rasool ki ita’at karo aur (apno me se) saahibane amr ki aur phir kisi mas’ale par tum baham ikhtelaf karo to use Allah aur uske Rasool sallallahu alaihi wasallam ki taraf lauta do, Agar tum ALLAH par aur aakhirat ke din par yaqeen rakhte ho to yehi (tumhare liye) behtar aur anjam ke lihaj se bahut achha hai.
[ 4 Surah an-Nisa Aayat 59 ]

Ya’ni ALLAH ta’ala farmata hai tum me ilm walo ke upar ilm wala hoga jo tumhare liye sahibane amr hoga aur jo tumhe ALLAH aur uske Rasool sallallahu alaihi wasallam ki ita’at ka sahi tareeqa sikhaenge. Aam halaat me us Imam ki ita’at karte raho aur jab kisi mas’ale par ikhtelaf ho jae to Qur’an aur Sunnat ki taraf ruju karo.


DeeniRaah.blogspot.com0 comments:

Followers

Popular Posts

Contact US

E-Mail me your Problems
junaid.jain@gmail.com